• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật


 

Thông báo hiệu lực Công ước về quyền của người khuyết tật do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 08/2015/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Khoản 4, Điều 41 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công ước về quyền của người khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), thông qua tại Niu Oóc ngày 13 tháng 12 năm 2006, Việt Nam ký ngày 22 tháng 10 năm 2007, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2015./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

Điều 41. Thông báo về việc phê chuẩn điều ước quốc tế

...

4. Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan nhà nước hữu quan về ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày điều ước quốc tế hai bên đã được phê chuẩn có hiệu lực hoặc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2015/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 12/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2015   Số công báo: Từ số 395 đến số 396
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/3/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo hiệu lực Công ước về quyền của người khuyết tật.

 

Thực hiện quy định tại Khoản 4, Điều 41 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công ước về quyền của người khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities),thông qua tại Niu Oóc ngày 13 tháng 12 năm 2006, Việt Nam ký ngày 22 tháng 10 năm 2007, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2015.

Từ khóa: Thông báo 08/2015/TB-LPQT

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271025