• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 06-TB/TW năm 2016 về tiếp tục thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tải về Thông báo 06-TB/TW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 06-TB/TW

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN 600 TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG CƯỜNG VỀ LÀM PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THUỘC 64 HUYỆN NGHÈO

Tại phiên họp ngày 28-4-2016, sau khi xem xét đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo (Báo cáo số 143-BC/BCSĐ, ngày 04-11-2015), Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo như sau:

1- Các trí thức trẻ hiện nay đang làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại 64 huyện nghèo không nhất thiết phải là cấp ủy viên cấp xã nhiệm kỳ 2015 - 2020; không thuộc phạm vi và đối tượng điều chỉnh tại Thông báo kết luận số 210-TB/TW, ngày 07-9-2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

2- Ở những xã thực hiện thí điểm này, tiếp tục được bố trí hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; trong đó, có một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là trí thức trẻ được tăng cường cho xã.

3- Về việc bố trí, sử dụng trí thức trẻ trong và sau khi kết thúc thời hạn thí điểm.

Giao ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đang thực hiện thí điểm có trách nhiệm bố trí hợp lý các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo nguyên tắc: Bảo đảm tất cả những trí thức trẻ đã được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên đều được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực. Cụ thể như sau:

a) Các tỉnh thực hiện thí điểm chưa sử dụng hết số biên chế được giao có trách nhiệm phân bổ số chỉ tiêu này cho các huyện nghèo để sắp xếp, bố trí công tác cho trí thức trẻ thuộc diện thí điểm.

b) Đối với các tỉnh thực hiện thí điểm đã sử dụng hết số biên chế được giao, thì trong quá trình thực hiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nếu cứ giảm được hai người thì được bổ sung một người là trí thức trẻ thuộc diện thí điểm.

c) Sau khi thực hiện điểm a và điểm b nêu trên, nếu vẫn không đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, thì Bộ Nội vụ có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung biên chế trong tổng biên chế nhà nước cho các huyện nghèo của 20 tỉnh thực hiện thí điểm, bảo đảm bố trí công tác cho tất cả các trí thức trẻ là các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc diện thí điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4- Giao Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Tỉnh ủy 20 tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo này của Bộ Chính trị.

 


Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Đinh Thế Huynh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06-TB/TW   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Đinh Thế Huynh
Ngày ban hành: 29/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 06-TB/TW
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333037