Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 235/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 235/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 04/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 04 tháng 08 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 235/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp báo cáo và ý kiến của các thành viên Ban, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Năm 2008 và sáu tháng đầu năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đổi mới quản trị doanh nghiệp, tiếp tục sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển đổi các tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, hoàn thiện thể chế và việc thí điểm tổ chức hoạt động của các tập đoàn kinh tế. Thường trực Chính phủ đã trực tiếp làm việc với các tập đoàn, tổng công ty 91 để xem xét kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước. Mặc dù gặp khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng doanh nghiệp nhà nước, chủ lực là tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đã đạt được những kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đạt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổ chức hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục được kiện toàn, các doanh nghiệp thành viên được cơ cấu lại một bước theo ngành nghề kinh doanh và tập trung hơn vào những ngành kinh doanh chính, ngành phụ trợ.

Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước từ năm 2008 đến nay còn chậm, có phần do sự chỉ đạo của một số Bộ, ngành, địa phương, tổng công ty chùng xuống, sự phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý các vướng mắc chưa kịp thời, một số doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp, cổ phần hóa trong 2 năm qua có quy mô vừa và lớn, tình hình tài chính phức tạp. Bên cạnh đó, thị trường tài chính và thị trường chứng khoán trong và ngoài nước thời gian qua có những biến động bất thường làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình cổ phần hóa và bán doanh nghiệp.

Mặc dù kinh tế suy giảm nhưng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới vẫn tiếp tục tăng, năm 2008 có 65.318 doanh nghiệp, sáu tháng đầu năm 2009 có trên 41.000 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, việc thống kê và theo dõi về thực trạng doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh còn yếu.

2. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cần tập trung vào những việc sau:

a. Giúp Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thực hiện việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết Trung ương ba, Trung ương chín (Khóa IX) và Nghị quyết Đại hội X của Đảng về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

b. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Kết luận số 45-KL/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào các nội dung: hoàn thiện cơ chế, chính sách cho sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, các nông, lâm trường quốc doanh theo phương án tổng thể được phê duyệt; đổi mới quản trị doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

82