• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Dạy nghề năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch.

Điều 1. Ban hành theo Thông tư này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch, gồm:

1. Dịch vụ Nhà hàng;

2. Kỹ thuật chế biến món ăn;

3. Quản trị Khách sạn;

4. Quản trị Khu Resort;

5. Quản trị Dịch vụ giải trí, thể thao;

6. Hướng dẫn du lịch;

7. Quản trị Lữ hành;

8. Quản trị du lịch MICE.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổng cục dạy nghề;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: các Tổng cục, Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Website Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo Website Chính phủ (2);
- Lưu: VT, ĐT, ĐTT (250).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2014/TT-BVHTTDL   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/03/2014   Số công báo: Từ số 347 đến số 348
Lĩnh vực: Lao động, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL

275

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
222155