• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 03/2020/TT-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 26/2013/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC GIẢI NGÂN VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN TÍN DỤNG VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 1

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định vchức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận;

Theo đnghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư s 26/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định thtục giải ngân và cơ chế tài chính đi với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Dự án đã dừng triển khai căn cứ Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 20 tháng 02 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng
Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph
,
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn b
n (Bộ Tư pháp);
-
Tập đoàn Điện lực VN;
- NHTMCP Ngoại thương VN;
- NHPT Việt Nam;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN (5
0b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2020/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 06/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 03/2020/TT-BTC

1.241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432864