• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật bưu chính

Văn bản pháp luật về Luật Viễn thông

 

Thông tư 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2013/TT-BTTTT quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Thông tư 11/2019/TT-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2019/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2013/TT-BTTTT NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định s17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định s 41/2011/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một sđiều của Thông tư s17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

1. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.”

2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ 1. Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cung ứng các dịch vụ bưu chính sau:

a) Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

c) Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.”

3. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Việc cung ứng các dịch vụ bưu chính nêu tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với mỗi loại dịch vụ và các quy định khác có liên quan.”

4. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi như sau:

“1. Việc luân chuyển sách giữa điểm Bưu điện - Văn hóa xã với các bên liên quan được thực hiện tối thiểu 6 tháng một lần.”

5. Điểm a khoản 1 Điều 13 được sửa đổi như sau:

“a) Chtrì kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã.”

6. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Tổ chức, quản lý, duy trì và phát triển hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc.”

7. Khoản 9 Điều 14 bãi bỏ cụm từ sau: “điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước”

8. Bổ sung khoản 10 Điều 14 như sau:

“10. Định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo các chi nhánh báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương về tình hình hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã, số lượng điểm Bưu điện - Văn hóa xã được mở mới, ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động.”

9. Bãi bỏ một số điểm, khoản như sau:

a) Bãi bỏ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 3;

b) Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 13;

c) Bãi bỏ khoản 1 Điều 14;

d) Bãi bỏ khoản 3 Điều 15.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc gặp khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trư
ng và các Th trưng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu: VT, BC (250).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Điều 4. Nhân viên điểm Bưu điện - Văn hóa xã
...

2. Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã và các chế độ thù lao khác (nếu có).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Cung ứng các dịch vụ bưu chính

1. Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã phải đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ bưu chính sau:

a) Dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Cung ứng các dịch vụ bưu chính
...

3. Các dịch vụ bưu chính được cung ứng tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với mỗi loại dịch vụ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Luân chuyển sách và thời hạn lưu giữ các loại báo chí, ấn phẩm

1. Việc luân chuyển sách giữa điểm Bưu điện - Văn hóa xã và thư viện xã, giữa điểm Bưu điện - Văn hóa xã và Tủ sách pháp luật xã và ngược lại được thực hiện tối thiểu 6 tháng một lần.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông

1. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Phê duyệt quy hoạch và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
...

2. Tổ chức quản lý, duy trì và phát triển hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã theo định hướng và quy hoạch đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
...

9. Phối hợp với doanh nghiệp viễn thông trong việc lựa chọn điểm Bưu điện - Văn hóa xã làm điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng thuộc Chương trình viễn thông công ích.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

1. Thực hiện tổng rà soát và xây dựng quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

2. Tổ chức quản lý, duy trì và phát triển hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã theo định hướng và quy hoạch đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

3. Nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên cơ sở kết hợp nguồn lực của doanh nghiệp, vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân và hỗ trợ từ ngân sách của Trung ương và địa phương.

4. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

5. Thực hiện luân chuyển sách theo quy định.

6. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ của nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã đảm bảo đủ điều kiện để triển khai các hoạt động tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

7. Phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện chương trình, dự án trong quá trình khảo sát, đề xuất lập dự án và triển khai thực hiện.

8. Triển khai tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã các chương trình, dự án đã được các cơ quan quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

9. Phối hợp với doanh nghiệp viễn thông trong việc lựa chọn điểm Bưu điện - Văn hóa xã làm điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng thuộc Chương trình viễn thông công ích.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Điểm Bưu điện -Văn hóa xã
...

2. Điểm Bưu điện - Văn hóa xã là điểm được ưu tiên lựa chọn để:
...

b) Đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước theo quy định về quản lý thuê bao di động trả trước;
...

3. Việc quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
...
2. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
...

b) Tham gia ý kiến về quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

1. Thực hiện tổng rà soát và xây dựng quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông
...

3. Ưu tiên triển khai ký hợp đồng ủy quyền cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước tại hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2019/TT-BTTTT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2019   Số công báo: Từ số 855 đến số 856
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 11/2019/TT-BTTTT

430

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427613