• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Đo lường

Văn bản pháp luật về Kinh doanh khí

 

Thông tư 15/2013/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Thông tư 15/2013/TT-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT-BKHCN NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng như sau:

“2. LPG nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp với các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây viết tắt là QCVN 8:2012/BKHCN), kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi làm thủ tục thông quan. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng đầy đủ và hợp lệ, cơ quan kiểm tra ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu gửi người nhập khẩu để làm thủ tục hải quan cho lô hàng.

a) Trường hợp không tham gia ký kết thỏa thuận thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp về LPG với các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài, tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện đánh giá sự phù hợp đối với LPG nhập khẩu theo quy định tại QCVN 8:2012/BKHCN.

b) Trường hợp tham gia ký kết và thực hiện thỏa thuận thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp về LPG với các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài, tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định được phép sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức nước ngoài đã tham gia ký kết thỏa thuận thừa nhận để cấp chứng chỉ chất lượng cho LPG nhập khẩu và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp của mình, đồng thời phải lấy mẫu từng lô LPG nhập khẩu trước khi hoàn tất việc bơm LPG lên bồn chứa và thử nghiệm chất lượng đối với tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 08:2012/BKHCN.

Việc thử nghiệm LPG phải được thực hiện tại các tổ chức thử nghiệm được chỉ định.

- Nếu kết quả thử nghiệm mẫu của lô LPG nhập khẩu phù hợp với QCVN 08:2012/BKHCN, tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định được phép tiếp tục thực hiện thỏa thuận thừa nhận đã ký kết theo quy định.

- Nếu kết quả thử nghiệm mẫu của lô LPG nhập khẩu không phù hợp với QCVN 08:2012/BKHCN:

+ Thương nhân có trách nhiệm tạm dừng nhập khẩu cho đến khi hoàn thành việc xử lý lô LPG nhập khẩu không phù hợp, đồng thời dừng lưu thông, truy xuất nguồn gốc, thu hồi lô LPG không phù hợp (bao gồm LPG không phù hợp bị pha lẫn LPG khác) đã lưu thông trên thị trường, thực hiện các hành động khắc phục đối với lô LPG không phù hợp và báo cáo cơ quan kiểm tra về chất lượng LPG để xem xét, xử lý theo các quy định hiện hành.

+ Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phải tạm dừng việc thực hiện thỏa thuận thừa nhận và thực hiện đánh giá sự phù hợp đối với các lô LPG nhập khẩu kế tiếp theo quy định tại Điểm a Khoản này.

Sau hai (02) lô LPG nhập khẩu kế tiếp có kết quả đánh giá sự phù hợp đáp ứng quy định tại QCVN 8:2012/BKHCN, tổ chức đánh giá sự phù hợp được phép tiếp tục thực hiện thỏa thuận thừa nhận sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thương nhân kinh doanh LPG, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2013.

2. Trường hợp có yêu cầu về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh LPG khác với quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT, PC,TĐC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Điều 5. Chất lượng LPG nhập khẩu

Thương nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đối với chất lượng LPG nhập khẩu:

...

2. LPG nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi làm thủ tục thông quan theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2013/TT-BKHCN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 12/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/09/2013   Số công báo: Từ số 587 đến số 588
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 15/2013/TT-BKHCN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206334