• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Văn bản pháp luật về Thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2015/TTLT-BTP-BQP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Thành Cung, Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 07/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/12/2015   Số công báo: Từ số 1259 đến số 1260
Lĩnh vực: Tài chính, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/12/2015, căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản liên quan khác, Liên Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 17/2015/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

Theo quy định tại Thông tư 17/2015 thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật.

Văn bản xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật là các văn bản đã có hiệu lực pháp luật sau đây:

1. Quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy các quyết định trái pháp luật về thi hành án dân sự;

2. Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự;

3. Kết luận nội dung tố cáo của người có thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự;

4. Kết luận thanh tra giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thanh tra;

5. Văn bản của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trả lời chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đã ra kháng nghị theo quy định của Luật Thi hành án dân sự;

6. Bản án, quyết định của Toà án có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.

Việc xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ trong trường hợp người thi hành công vụ cố ý không ra các quyết định về thi hành án hoặc cố ý không tổ chức thi hành các quyết định về thi hành án được Thông tư 17/2015 xác định như sau:

1. Trường hợp các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này đã xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường căn cứ vào văn bản đó để thực hiện việc giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại;

2. Trường hợp văn bản quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này chưa xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ thì căn cứ vào các văn bản đó hoặc các tài liệu, chứng cứ do đương sự cung cấp, cơ quan có trách nhiệm bồi thường xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ trên cơ sở áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự.

Các thiệt hại được bồi thường bao gồm thiệt hại thực tế; Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Cụ thể các thiệt hại được hướng dẫn ở điều 8, điều 9, điều 10 của Thông tư 17/2015/TTLT-BTP-BQP.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị bồi thường đến cơ quan quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở Trung ương để thực hiện thủ tục thẩm định, đề nghị cấp phát, chi trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp người bị thiệt hại đã yêu cầu bồi thường trước thời điểm Thông tư liên tịch này có hiệu lực pháp luật và yêu cầu bồi thường của họ đã được thụ lý thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường tiếp tục áp dụng Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP.

Trường hợp người bị thiệt hại đã yêu cầu bồi thường trước thời điểm Thông tư 17/2015/TTLT-BTP-BQP này có hiệu lực pháp luật nhưng yêu cầu bồi thường của họ  chưa được thụ lý thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường áp dụng Thông tư 17/2015/TTLT-BTP-BQP này để giải quyết bồi thường.

Thông tư 17/2015/TTLT-BTP-BQP có hiệu lực từ ngày  21/01/2016.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP

3.310

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298078