• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Thông tư 17/2018/TT-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2017/TT-BYT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM VÀ CÔNG BỐ CƠ SỞ KHÁM SỨC KHỎE CHO THUYỀN VIÊN

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam s 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s22/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyn viên làm việc trên tàu bin Việt Nam và công bcơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên (sau đây viết tắt là Thông tư số 22/2017/TT-BYT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Việc khám sức khỏe (sau đây viết tắt là KSK) cho thuyền viên làm việc trên tàu bin Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh”.

2. Bãi bỏ Điều 3. Yêu cầu đối với cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

3. Bổ sung khoản 3 vào Điều 9 như sau:

“3. Công bố công khai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện KSK cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh”.

4. Bãi bỏ Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

5. Bãi bỏ phụ lục số VII về Danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế của cơ sở y tế khám sức khỏe thuyền viên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban về CVĐXH của QH (để giám sát);
- Văn phòng CP (Công báo, Cổng TTĐT);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- BGTVT;
- UBAT giao thông quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Bộ Y tế: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ/Cục, các
BV trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế t
nh, t/p trực thuộc TW;
- Sở Giao thông vận t
i các tnh, t/p trực thuộc TW;
- Y t
ế các Bộ, ngành;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB
, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguy
ễn Viết Tiến

 

Điều 2. Thủ tục, nội dung và hồ sơ khám sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho thuyền viên

1. Việc khám sức khỏe (sau đây viết tắt là KSK) cho thuyền viên chỉ được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và công bố là cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Yêu cầu đối với cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện KSK cho thuyền viên phải đáp ứng đủ quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là Nghị định số 109/2016/NĐ-CP) và các yêu cầu sau đây:

1. Đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Phụ lục số VII ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bác sỹ thực hiện KSK và người kết luận kết quả KSK phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có chứng chỉ đào tạo về y học biển.

Người ký kết luận KSK phải có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên (đọc và hiểu Giấy chứng nhận sức khỏe thuyền viên bằng tiếng Anh).

3. Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp để khám, phát hiện được các tình trạng bệnh, tật theo Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Trách nhiệm của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động KSK cho thuyền viên tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi cả nước.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động KSK cho thuyền viên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; đình chỉ hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc KSK cho thuyền viên nhưng không đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện việc KSK cho thuyền viên trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện KSK cho thuyền viên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này nếu muốn tiếp tục thực hiện việc KSK cho thuyền viên phải đáp ứng các quy định tại Điều 3 Thông tư này và báo cáo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền quản lý tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP về việc đã bổ sung nhân lực, trang thiết bị và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2018/TT-BYT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 06/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/08/2018   Số công báo: Từ số 887 đến số 888
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 17/2018/TT-BYT

633

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390178