• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Thông tư 17/2020/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính và liên tịch ban hành

Tải về Thông tư 17/2020/TT-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ GIÁ, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tng cục Dự trữ nhà nước, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưng Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng các Bộ: Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp,

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 06 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước sau đây:

1. Thông tư số 21/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn quản lý.

2. Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn quản lý.

3. Thông tư số 32/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư số 21/2013/TT-BTC , Thông tư số 22/2013/TT-BTC đến năm 2016.

4. Quyết định số 35/2004/QĐ-BTC ngày 14/04/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành các tiêu chuẩn về bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia.

5. Quyết định số 53/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chun ngành: Máy phát điện - quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia.

6. Quyết định số 76/2007/QĐ-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chun ngành: Thóc đrời trong điều kiện áp suất thấp - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia.

Điều 2. Bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực quản lý giá sau đây:

1. Thông tư số 89/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khu.

2. Thông tư số 198/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá tra nguyên liệu.

3. Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vgiá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Điều 3. Bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính đầu tư sau đây:

1. Thông tư số 163/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La.

2. Thông tư số 174/2009/TT-BTC ngày 08/09/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện Đán “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

3. Thông tư số 241/2009/TT-BTC ngày 29/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

4. Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đu tư tại 11 xã thực hiện Đ án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

5. Thông tư số 157/2012/TT-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ Tài chính quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Thủy điện Lai Châu.

Điều 4. Bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính hành chính sự nghiệp sau đây:

1. Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa.

2. Thông tư số 223/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chtiêu thống kê.

3. Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/05/2011 của Bộ Tài chính hướng dn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

4. Thông tư số 174/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam.

5. Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT ngày 14/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015.

7. Thông tư liên tịch số 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 06/08/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đi với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.

8. Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2020.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này ./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 5;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ, CSDLQG về VBPL;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC (380).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2020/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/05/2020   Số công báo: Từ số 581 đến số 582
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 17/2020/TT-BTC

497

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440882