• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng

 

Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tải về Thông tư 26/2013/TT-NHNN
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam s 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định s 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định s 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hi;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).

Điều 2. Khi tiến hành thu phí dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sử dụng mẫu Bảng kê từ Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này và định kỳ hàng tháng báo cáo số liệu thu phí dịch vụ thanh toán về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán) theo mẫu Phụ lục số 07.

Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2014.

2. Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN ngày 28/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hết hiệu lực thi hành kể t ngày Thông tư này có hiu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác sử dụng dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm về tổ chức thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kim tra);
- Công báo;
- Lưu VP, VTT, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn
Toàn Thắng

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

I. Phí tham gia các Hệ thống thanh toán: Thu 1 lần đối với mỗi thành viên, đơn vị thành viên khi tham gia hệ thống thanh toán.

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (viết tắt TTĐTLNH)

 

 

 

1.1

Phí tham gia đối với thành viên

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Thành viên Hệ thống TTĐTLNH

4.000.000 đồng/ thành viên

1.2

Phí tham gia đối với đơn vị thành viên

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc Đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH

0 đồng/ đơn vị thành viên

2.

Phí tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thanh toán bù trừ trên địa bàn

Thành viên tham gia thanh toán bù trừ trên địa bàn.

0 đồng/ngân hàng thành viên

Ghi chú:

- Thành viên Hệ thống TTĐTLNH là tổ chức được Ban điều hành Hệ thống TTĐTLNH cho phép kết nối trực tiếp tham gia Hệ thống TTĐTLNH;

- Đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH là tổ chức trực thuộc thành viên Hệ thống TTĐTLNH được Ban điều hành Hệ thống TTĐTLNH cho phép kết nối trực tiếp tham gia Hệ thống TTĐTLNH;

- Thành viên tham gia thanh toán bù trừ trên địa bàn là tổ chức được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên địa bàn.

II. Phí thường niên:

Tính và thu vào tháng 12 hàng năm; trường hợp thời gian tham gia của thành viên (hoặc đơn vị thành viên) chưa đủ năm thì thu theo số tháng thực tế tham gia trong năm. Số tháng tham gia được tính như sau: nếu thành viên (hoặc đơn vị thành viên) tham gia trước ngày 15 trong tháng thì tính phí kể ttháng bắt đầu tham gia trở đi và ngược lại, nếu thành viên (hoặc đơn vị thành viên) tham gia từ ngày 15 trở đi trong tháng thì tính phí từ tháng liền kề sau của tháng tham gia trở đi.

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí thường niên đối với thành viên, đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH

 

 

 

1.1

Phí thường niên đối với thành viên

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Thành viên Hệ thống TTĐTLNH

18.000.000 đồng/năm/thành viên

1.2

Phí thường niên đối với đơn vị thành viên

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH

1.500.000 đồng/ đơn vị thành viên/năm

2.

Phí thường niên đối với ngân hàng thành viên tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng địa bàn tỉnh, thành ph

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thanh toán bù trừ trên địa bàn

Thành viên tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên địa bàn

1.500.000 đồng/ ngân hàng thành viên/năm

III. Phí dịch vụ thanh toán trong nước

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống TTĐTLNH

 

 

 

1.1

Phí giao dịch thanh toán qua Tiu hệ thống thanh toán giá trị cao

 

 

 

a)

Đối với Lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trước 15h30 trong ngày

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc đơn vị thành viên gửi Lệnh thanh toán

0,01% số tiền thanh toán (Tối thiểu 2.000 đồng/món; Tối đa 50.000 đồng/ món)

b)

Đối với Lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trong khoảng thời gian từ 15h30 đến khi Hệ thống ngừng nhận Lệnh thanh toán trong ngày

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc đơn vị thành viên gửi Lệnh thanh toán

0,02% số tiền thanh toán (Tối thiểu 4.000 đồng/ món; Tối đa 100.000 đồng/ món)

1.2

Phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc đơn vị thành viên gửi Lệnh thanh toán

2.000 đồng/món

2.

Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố

 

 

 

2.1

Thanh toán bù trừ giấy

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thanh toán bù trừ trên địa bàn

Ngân hàng thành viên gửi Lệnh thanh toán

5.000 đồng/món

2.2

Thanh toán bù trừ điện tử

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thanh toán bù trừ trên địa bàn

Thành viên gửi Lệnh thanh toán

2.000 đồng/món

3.

Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng chuyển (trả) tiền

Đơn vị mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước chuyển (trả) tiền

0,02% số tiền thanh toán (Tối thiểu 10.000 đồng/món; Tối đa 100.000 đồng/món)

IV. Phí dịch vụ thanh toán quốc tế:

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí chuyển tiền ra nước ngoài

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng chuyển (trả) tiền

Khách hàng chuyển (trả) tiền

0,15% số tiền chuyển đi (Tối thiểu 2 USD/món; Tối đa 200 USD/món)

2.

Phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng nhận tiền

Khách hàng nhận tiền chuyển đến

0,05% số tiền chuyển đến (Tối thiểu 1 USD/ món; Tối đa 100 USD/món)

 

Phụ lục số 01

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA


TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ CAO, HỆ THỐNG TTĐTLNH

Tháng……….năm………..

TK Nợ:……………….. Trang: …......

Đơn vị trả phí: …………………………………………… Mã NH: ……………………

STT

Ngày giờ giao dịch

Schứng từ

Mã NH nhận lệnh

Số tiền trên chứng từ

Mức phí

Tiền phí

(*) Kê chi tiết cho từng đơn vị thành viên (ĐVTV) của đơn vtrả phí (áp dng cho trường hợp trả phí tập trung tại Sở Giao dịch NHNN):

(*) (Tên ĐVTV 1)

(Mã NH của ĐVTV 1)

(Tổng smón giao dịch của ĐVTV 1)

(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 1)

 

(Tng stiền phí của ĐVTV 1)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) (Tên ĐVTV 2)

(Mã NH của ĐVTV 2)

(Tổng smón giao dịch của ĐVTV 2)

(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 2)

 

(Tng stiền phí của ĐVTV 2)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

(Tổng số món giao dịch)

(Tổng số tiền giao dịch)

 

 

(Tổng số tiền phí phải trả)

Tổng số tiền phí phải trả (bằng chữ): …………………………………………………

 

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Các ô thuộc dòng (*) chỉ sử dụng cho trường hợp tính và thu phí tập trung (tại Sở Giao dịch NHNN) để thống kê chi tiết, liên tục các món giao dịch thanh toán theo từng đơn vị thành viên của thành viên; trường hợp khác không sử dụng các ô thuộc dòng (*).

 

Phụ lục số 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA


TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ THẤP, HỆ THỐNG TTĐTLNH

Tháng……….năm………..

TK Nợ:……………….. Trang: …........

Đơn vị trả phí: …………………………………………… Mã NH: ……………………

STT

Ngày giao dịch

Schứng từ

Mã NH nhận lệnh

Số tiền trên chứng từ

Mức phí

Tiền phí

(*) Chi tiết cho từng đơn vị thành viên (ĐVTV) của đơn vtrả phí (áp dng cho trường hợp trả phí tập trung tại Sở Giao dịch NHNN):

(*) (Tên ĐVTV 1)

(Mã NH của ĐVTV 1)

(Tổng smón giao dịch của ĐVTV 1)

(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 1)

 

(Tng stiền phí của ĐVTV 1)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) (Tên ĐVTV 2)

(Mã NH của ĐVTV 2)

(Tổng smón giao dịch của ĐVTV 2)

(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 2)

 

(Tng stiền phí của ĐVTV 2)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

(Tổng số món giao dịch)

(Tổng số tiền giao dịch)

 

 

(Tổng số tiền phí phải trả)

Tổng stiền phí phải trả (bằng chữ): …………………………………………………

 

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Các ô thuộc dòng (*) chỉ sử dụng cho trường hợp tính và thu phí tập trung (tại Sở Giao dịch NHNN) để thống kê chi tiết, liên tục các món giao dịch thanh toán theo từng đơn vị thành viên của thành viên; trường hợp khác không sử dụng các ô thuộc dòng (*).

 

Phụ lục số 03

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢNG KÊ TỔNG HỢP THU PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA


HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

Tháng………năm…….

TK Nợ:………………Trang: …………

Đơn vtrả phí: ………………………………………. Mã NH: ……………………………

STT

Tên thành viên, đơn vị thành viên

Mã NH

Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao

Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp

Hệ thống TTĐTLNH

Smón giao dch

Số tiền trên chứng từ

Số tiền phí

S món giao dch

Số tiền trên chứng từ

Stiền phí

S món giao dch

Số tiền trên chứng từ

Stiền phí

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)=(4)+(7)

(11)=(5)+(8)

(12)=(6)+(9)

(*) 1.

ĐVTV 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 2.

ĐVTV2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) ...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng stiền phí phải trả (bằng chữ): …………………………………………………

 

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Các ô thuộc dòng (*) chỉ sử dụng cho trường hp tính và thu phí tập trung (tại Sở Giao dịch NHNN) để thống kê chi tiết, liên tục các món giao dịch thanh toán theo từng đơn vị thành viên của thành viên; trường hp khác không sử dụng các ô thuộc dòng (*).

 

Phụ lục số 04

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH VỤ THANH TOÁN TỪNG LẦN QUA TÀI KHOẢN TIỀN


GỬI THANH TOÁN MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Tháng……….m……….

TK Nợ:……………….. Trang: …………

Đơn vị trả phí: ……………………………………………………….. Mã NH: ……………………

STT

Ngày giao dch

Schứng từ

Mã NH nhn lệnh

Số tiền trên chứng từ

Mức phí

Tiền phí

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

(Tổng số tiền giao dịch)

 

(Tổng số tiền phí phải trả)

Tổng số tiền phí phải trả (bằng chữ): ……………………………………………………

 

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Phụ lục 04 thống kê chi tiết các món giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại đơn vị NHNN, bao gồm: chuyển tiền qua hệ thống TTĐTLNH thông qua tư cách thành viên của đơn vị NHNN (CI-NHNN), chuyển khoản tại cùng một đơn vị NHNN,...

 

Phụ lục số 05

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢNG KÊ PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN BÙ TRỪ

Tháng……….m……….

TK Nợ:……………….. Trang: …………

Đơn vị trả phí: ……………………………………………………….. Mã NH: ……………………

STT

Ngày giao dch

Mã NH nhn lệnh

Số món giao dịch

Mức phí

Tiền phí

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

(Tổng số món giao dịch)

 

(Tổng số tiền phí phải trả)

Tổng số tiền phí phải trả (bằng chữ): …………………………………………………………..

 

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục số 06

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN

Tháng……….m……….

TK Nợ:……………….. Trang: …………

Đơn vị trả phí: ……………………………………………………….. Mã NH: ……………………

STT

Loại phí

Số món giao dịch

Số tiền giao dịch

Số tiền phí phải trả

I.

Hệ thống TTĐTLNH

X

X

 

1.

Phí tham gia

X

X

 

2.

Phí thường niên

X

X

 

3.

Phí giao dịch thanh toán

 

 

 

a.

Tiu hệ thống thanh toán giá trị cao

 

 

 

b.

Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp

 

 

 

II.

Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố

X

X

 

1.

Phí tham gia

X

X

 

2.

Phí thường niên

X

X

 

3.

Phí giao dịch thanh toán bù trừ trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố

 

X

 

III.

Thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại NHNN

 

 

 

Tổng cộng:

(Tổng số món giao dịch phát sinh trong kỳ)

 

(Tổng số tiền phí phải trả trong kỳ)

Tổng số tiền phí (bằng chữ): ……………………………………………………………

 

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

- Không ghi vào những ô (X).

- Đối với các NHNN chi nhánh tnh, thành ph: Phụ lục số 06 không bao gồm các khoản phí đã được trả tập trung tại Sở Giao dịch - NHNN.

 

Phụ lục số 07

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị báo cáo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN


(Dùng cho nội bộ các đơn vị NHNN)

Tháng…………năm…….

STT

Loại phí

Số món giao dịch

Số tiền giao dịch

Số tiền phí thu được

I.

Hệ thống TTĐTLNH

 

 

 

1.

Phí tham gia

X

X

 

2.

Phí thường niên

X

X

 

3.

Phí giao dịch thanh toán

 

 

 

a.

Tiu hệ thống thanh toán giá trị cao

 

 

 

b.

Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp

 

 

 

II.

Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố

 

 

 

1.

Phí tham gia

X

X

 

2.

Phí thường niên

X

X

 

3.

Phí giao dịch thanh toán bù trừ trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố

 

X

 

III.

Thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại NHNN

 

 

 

Tổng cộng:

(Tổng số món giao dịch phát sinh trong kỳ)

 

(Tổng số tiền phí thu được trong kỳ)

Tổng số tiền phí (bằng chữ): ……………………………………………………………

 

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn gửi báo cáo và tổng hợp số liệu:

- Đơn vị lập báo cáo: Sở Giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Thanh toán - NHNN Việt Nam, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

- Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.

- Đề nghị ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc của người chịu trách nhiệm trả li các chi tiết báo cáo khi NHNN có yêu cầu.

- Hướng dẫn tổng hp số liệu: Không báo cáo vào những ô có dấu (X); Số liệu báo cáo đưc tổng hợp từ tt cả các Phụ lục số 06 tại mỗi đơn vị NHNN (Sở giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương).

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phn ánh bằng văn bản hoặc qua số điện thoại: 04.22239551, Fax: 04.22239304.

- Thông tư này được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 04/2020/TT-NHNN (VB hết hiệu lực: 01/01/2021)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:

Bổ sung Điều 1a như sau:

“Điều 1a. Giảm 50% mức phí thanh toán tại điểm 1.1, 1.2 Mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước” Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.”.

Xem nội dung VB
- Thông tư này được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN

Bổ sung Điều 1a như sau:

“Điều 1a: Giảm 50% mức phí thanh toán tại điểm 1.1, 1.2 Mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước” Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.”.

Xem nội dung VB
- Thông tư này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 15/2020/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:

1. Bổ sung Điều 1b như sau:

“Điều 1b. Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ

1. Ngân hàng Nhà nước thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được tính trên cơ sở số dư thực tế, số ngày duy trì số dư và mức phí quy đổi theo tỷ lệ %/năm. Mức phí do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

2. Việc thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được thực hiện như sau:

a) Định kỳ hàng tháng, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tính và thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản này.

b) Số phí phải thu trong tháng được tính bằng công thức sau:

- Tổng số phí phải thu trong tháng bằng tổng số phí phải thu từng ngày trong tháng đó.

- Số phí phải thu từng ngày được tính theo công thức sau:

Số phí phải thu từng ngày = Số dư thực tế x Mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ / 365

Trong đó: (i) Số dư thực tế là số dư tiền gửi đầu ngày trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ trong tháng tính phí của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; (ii) Mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.”.
...
Điều 2.
...
2. Bổ sung Phụ lục số 09, 10, 11, 12 ban hành kèm theo Thông tư này.
...
Phụ lục số 09 BẢNG KÊ PHÍ DUY TRÌ SỐ DƯ TIỀN GỬI TRÊN TÀI KHOẢN THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ
...
Phụ lục số 10 BẢNG KÊ PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ Loại tiền tệ: USD/EUR(*)
...
Phụ lục số 11 BẢNG KÊ PHÍ XỬ LÝ KẾT QUẢ QUYẾT TOÁN RÒNG TỪ CÁC HỆ THỐNG KHÁC Loại tiền tệ: Việt Nam đồng (VND)
...
Phụ lục số 12 BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHÍ XỬ LÝ KẾT QUẢ QUYẾT TOÁN RÒNG TỪ CÁC HỆ THỐNG KHÁC Loại tiền tệ: Việt Nam đồng (VND)

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Thông tư này được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
4. Bổ sung mẫu Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC SỐ 08 TỔNG HỢP SỐ LIỆU THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Thông tư này được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 04/2020/TT-NHNN (VB hết hiệu lực: 01/01/2021)
Thông tư này được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-NHNN
Thông tư này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 15/2020/TT-NHNN
Thông tư này được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Phần này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 15/2020/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
3. Phần IV “Phí dịch vụ thanh toán quốc tế” tại Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung như sau:

IV. Phí dịch vụ thanh toán quốc tế:
...

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phần này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 15/2020/TT-NHNN
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2020/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Định kỳ hàng tháng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sử dụng mẫu Bảng kê từ Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 07 và Phụ lục số 09, 10, 11 ban hành kèm theo Thông tư này để tính, thu phí dịch vụ thanh toán và tổng hợp số liệu thu phí dịch vụ thanh toán theo mẫu Phụ lục số 08, 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ quy định tại Điều 1b Thông tư này và phí dịch vụ thanh toán quốc tế tại Phần IV Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp số dư trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của đối tượng trả phí tại Ngân hàng Nhà nước không đủ để thực hiện ghi Nợ tài khoản và thu phí, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tính quy đổi số phí phải thu ra Đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hạch toán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước của ngày thu phí, sau đó ghi Nợ vào tài khoản thanh toán bằng VND của đối tượng trả phí để thực hiện thu phí.”.
...
Phụ lục số 08 TỔNG HỢP SỐ LIỆU THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN (Dùng cho nội bộ các đơn vị NHNN)
...
Phụ lục số 09 BẢNG KÊ PHÍ DUY TRÌ SỐ DƯ TIỀN GỬI TRÊN TÀI KHOẢN THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ
...
Phụ lục số 10 BẢNG KÊ PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ Loại tiền tệ: USD/EUR(*)
...
Phụ lục số 11 BẢNG KÊ PHÍ XỬ LÝ KẾT QUẢ QUYẾT TOÁN RÒNG
TỪ CÁC HỆ THỐNG KHÁC Loại tiền tệ: Việt Nam đồng (VND)
...
Phụ lục số 12 BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHÍ XỬ LÝ KẾT QUẢ QUYẾT TOÁN RÒNG TỪ CÁC HỆ THỐNG KHÁC Loại tiền tệ: Việt Nam đồng (VND)

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Định kỳ hàng tháng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sử dụng mẫu Bảng kê từ Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này để tính, thu phí dịch vụ thanh toán và tổng hợp số liệu thu phí dịch vụ thanh toán theo mẫu Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.”.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2020/TT-NHNN
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
3. Thay thế các mẫu Phụ lục số ... 07 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN bằng các Phụ lục số ... 07 ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC SỐ 07 BẢNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN BÙ TRỪ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
3. Thay thế các mẫu Phụ lục số ... 06 ... ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN bằng các Phụ lục số ... 06 ... ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC SỐ 06 BẢNG KÊ PHÍ THANH TOÁN TỪNG LẦN QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
3. Thay thế các mẫu Phụ lục số ... 05 ... ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN bằng các Phụ lục số ... 05 ... ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC SỐ 05 BẢNG KÊ TỔNG HỢP THU PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN NGOẠI TỆ QUA HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
3. Thay thế các mẫu Phụ lục số ... 04 ... ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN bằng các Phụ lục số ... 04 ... ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC SỐ 04 BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN NGOẠI TỆ QUA HỆ THỐNG TTĐTLNH

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
3. Thay thế các mẫu Phụ lục số ... 03 ... ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN bằng các Phụ lục số ... 03 ... ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC SỐ 03 BẢNG KÊ TỔNG HỢP THU PHÍ QUA TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ THẤP VÀ TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ CAO HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
3. Thay thế các mẫu Phụ lục số ... 02 ... ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN bằng các Phụ lục số ... 02 ... ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC SỐ 02 BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ THẤP, HỆ THỐNG TTĐTLNH

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
3. Thay thế các mẫu Phụ lục số 01 ... ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN bằng các Phụ lục số 01 ... ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC SỐ 01 BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ CAO, HỆ THỐNG TTĐTLNH

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Mục này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
2. Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung như sau:
...
b) Sửa đổi, bổ sung Mục 3 “Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước”, cụ thể:

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Mục này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
- Mục này được bổ sung bởi Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
...
2. Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Bổ sung Mục 1.3 “Phí xử lý kết quả quyết toán ròng từ các Hệ thống khác” và Mục 1.4 “Phí giao dịch thanh toán ngoại tệ” vào Mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống TTĐTLNH” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước”, cụ thể:

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Mục này được bổ sung bởi Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2013/TT-NHNN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Toàn Thắng
Ngày ban hành: 05/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/12/2013   Số công báo: Từ số 987 đến số 988
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 26/2013/TT-NHNN

1.569

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
215272