• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện lực


Thông tư 30/2015/TT-BCT về quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải về Thông tư 30/2015/TT-BCT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2015/TT-BCT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 16/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/2015   Số công báo: Từ số 1019 đến số 1020
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Điện lực 2004; Luật Điện lực sửa đổi 2012; Nghị định 95/2012/NĐ-CP; và Nghị định 137/2013/NĐ-CP, ngày 16/09/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 30/2015/TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ.

Nội dung Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm:

+ Hợp phần 1: Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV ;

+ Hợp phần 2: Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV.

Nội dung cụ thể:

Về xác định mức chi phí lập quy hoạch.

Mức chi phí lập Quy hoạch được xác định trên cơ sở định mức chi phí và quy mô công suất, khối lượng Quy hoạch. Trong đó, định mức chi phí được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư này, và được lập cho các danh mục sản phẩm chủ yếu trong hồ sơ Quy hoạch. Theo đó:

+ Mức chi này chưa bao gồm các chi phí liên quan đến công tác phí, chi phí khảo sát, đo vẽ, mua bản đồ và tài liệu điều tra cơ bản, chi phí thỏa thuận địa điểm xây dựng quy hoạch và thuế giá trị gia tăng.

+ Trường hợp mức lương cơ sở thay đổi, mức chi phí lập quy hoạch được xác định điều chỉnh tương ứng theo hệ số K bằng 0,7 nhân mức lương cơ sở thay đổi tại thời điểm tính toán chia cho mức lương cơ sở cộng với 0,3. Mức lương cơ sở tương ứng tại Thông tư này là 1.150.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, ban hành kèm thông tư là Phụ lục III quy định Hệ số điều chỉnh định mức chi phí Quy hoạch theo chiều dài đường dây điện và khối lượng các trạm biến áp trung áp. Theo đó:

+ Đối với đường dây điện có nhiều mạch, từ mạch thứ hai trở đi, định mức chi phí được tính bằng định mức chi phí lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh nhân với hệ số 0,5;

+ Đối với các trạm biến áp cao áp có nhiều hơn 2 máy, từ máy thứ hai trở đi, định mức chi phí được tính bằng định mức chi phí lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh nhân với hệ số 0,5;

+ Đối với các công trình đường dây điện cáp ngầm, định mức chi phí được tính bằng định định mức chi phí lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh nhân hệ số 1,05;

+ Đối với các đề án Quy hoạch lập tại các vùng hải đảo, khu vực miền núi đặc biệt khó khăn theo quy định, định mức chi phí được tính bằng định mức chi phí lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh nhân hệ số 1,1.

Về định mức chi phí cho một số công việc liên quan đến quá trình lập, phê duyệt đề án Quy hoạch.

Chi phí cho công tác lập nhiệm vụ Quy hoạch, thẩm định đề án Quy hoạch, quản lý và công bố Quy hoạch được tính theo tỷ lệ % giá trị dự toán chi phí lập Quy hoạch quy định tại Phụ lục IV đính kèm thông tư này.

Về định mức chi phí điều chỉnh Quy hoạch.

Trường hợp điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ, chi phí điều chỉnh Quy hoạch được xác định bằng cách lập dự toán, trên cơ sở nội dung công việc, quy mô, thông số chính của dự án cần điều chỉnh, nhiệm vụ Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và định mức chi phí Quy hoạch.

Về điều khoản chuyển tiếp.

+ Trường hợp ác đề án Quy hoạch đã ký kết hợp đồng trước ngày 02/11/2015, việc thanh toán, quyết toán chi phí lập Quy hoạch phải căn cứ theo nội dung của hợp đồng đã ký kết. 

+ Trường hợp nội dung hợp đồng có thỏa thuận được điều chỉnh giá khi Nhà nước thay đổi định mức chi phí Quy hoạch, các bên liên quan cần xác định cụ thể khối lượng công việc chưa hoàn thành để điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư này.

+ Trường hợp các đề án lập Quy hoạch đã phê duyệt kết quả đấu thầu nhưng chưa ký kết hợp đồng, cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đề án Quy hoạch quyết định việc áp dụng theo các quy định tại Thông tư này.

Thông tư 30/2015/TT-BCT về phương pháp xác định mức chi phí lập uy hoạch phát triển điện lực này có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2015, và thay thế Quyết định 3836/2005/QĐ-BCN.

Từ khóa: Thông tư 30/2015/TT-BCT

1.004

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290898